อยากเล่นเป็น VJ : เบน สุจิตรา ชุ่มจันทร

เรียนนิเศศาสตร์ PR เคยฝึกงานที่Genie Record

อยากเล่นเป็น VJ , เบน สุจิตรา ชุ่มจันทร