อยากเล่นเป็น VJ : จูน เทพฤทธิ์ เอี่ยมต่อม

สถานบันพละศึกษา คณะศิลป์ศาสตร์ สาขาสื่อสารการกีฬา

อยากเล่นเป็น VJ , จูน เทพฤทธิ์ เอี่ยมต่อม