อยากเล่นเป็น VJ : อร อรทัย ญาณโกมุท

พูดภาษาจีนได้  เล่นคารีเน็ต

อยากเล่นเป็น VJ , อร อรทัย ญาณโกมุท