อยากเล่นเป็น VJ : มาโก้ vaiano

ม. 6 oxford  ภูเก็ต

อยากเล่นเป็น VJ , มาโก้ vaiano