อยากเล่นเป็น VJ : ตรุษจีน รักข์วลัย แย้มกสิกร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ สื่อสารภาษามือได้ เต้นลีลาศ

อยากเล่นเป็น VJ , ตรุษจีน รักข์วลัย แย้มกสิกร